ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Typical customers

Công ty CB thuỷ sản Uùt Xi


logo

Loại sản phẩm: Hệ thống kệ Selective
Địa điểm lắp đặt: Sóc Trăng


Client of the Year


Dự án kệ siêu thị

Dự án kệ chứa hàng kho lạnh

Dự án kệ chứa hàng Hóa chất - Dầu khí

Dự án kệ chứa hàng Dược phẩm - Thực phẩm

Dự án kệ chứa hàng Công nghiệp

Dự án kệ chứa hàng Logistic - Kho vận


TPP DMCA.com