ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • 典型客戶

Công ty TNHH Toàn Thắng


logo

Loại sản phẩm: Pallet sắt chồng
Địa điểm lắp đặt: KCN Bình Chiểu


客戶年度


Dự án kệ siêu thị

Dự án kệ chứa hàng kho lạnh

Dự án kệ chứa hàng Hóa chất - Dầu khí

Dự án kệ chứa hàng Dược phẩm - Thực phẩm

Dự án kệ chứa hàng Công nghiệp

Dự án kệ chứa hàng Logistic - Kho vận


TPP DMCA.com