ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • 內容詳情

  • Hệ thống sơn tự động bằng robot GEMA Thụy Sĩ 
  • Hệ thống buồng xấy dài 50 M
  • Rộng 0.8 M
  • Hệ thống xử lý bề mặt kim loại theo tiêu chuẩn EU 

    BỂ XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI       

其他新聞:


TPP DMCA.com