ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Khách hàng tiêu biểu

Công ty LAMBERET


logo

Loại sản phẩm: Hệ thống kệ Selective & Tay đỡ
Địa điểm lắp đặt: KCN Tân Tạo


Khách hàng tiêu biểu trong năm


Dự án kệ siêu thị

Dự án kệ chứa hàng kho lạnh

Dự án kệ chứa hàng Hóa chất - Dầu khí

Dự án kệ chứa hàng Dược phẩm - Thực phẩm

Dự án kệ chứa hàng Công nghiệp


TPP DMCA.com